Usytuowanie szamba na działce – wymogi prawne

Jednym ze sposobów na zapewnienie sobie przydomowej kanalizacji i systemu odprowadzania ścieków z domu jednorodzinnego jest zainstalowanie szamba na działce. Najczęściej obecnie montowane są zbiorniki betonowe, które powinny być umieszczone w gruncie. Dowiedz się, jaka musi być odległość szamba od budynku i jakie są pozostałe warunki prawne jego montażu.

Gdzie najlepiej umieścić szambo na działce?

Wszystkie najważniejsze zasady dotyczące usytuowania szamba betonowego na działce regulują zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wskazuje ono dokładnie, jakie odległości muszą dzielić miejsce przeznaczone na umieszczenie zbiornika od zabudowań na posesji. Z punktu widzenia użytkownika najlepiej, by szambo znalazło się jak najdalej od domu, z uwagi na możliwość wydobywania się z niego nieprzyjemnych zapachów. Z drugiej strony powinien być do niego na tyle ułatwiony dostęp, by można było je łatwo opróżniać przy użyciu specjalnego wozu asenizacyjnego. Sprawdź jednak zalecane odległości szamba od domu lub granicy działki.

Jaka odległość szamba od granicy działki jest akceptowalna?

Przytoczone rozporządzenie stanowi, że szambo betonowe o odpowiedniej pojemności powinno być umieszczone w pewnej odległości od granicy działki oraz od drogi:

· 7,5 m od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego – przy szambach o pojemności do 10 m3,

· 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego – przy szambach o pojemności 10 m3, jeśli chodzi o działki z zabudową jednorodzinną,

· 7,7 m od granicy działki sąsiedniej i 10 m od linii rozgraniczającej drogi lub ciągu pieszego – przy szambach o pojemności od 10 do 50 m3.

Jaka powinna być odległość szamba od budynku mieszkalnego?

Wytyczne dotyczące usytuowania szamba na działce umieszczone w przepisach różnią się w zależności od pojemności szamba:

· Jeśli instalowany jest zbiornik o pojemności do 10 m3, to powinien on być umieszczony w odległości 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych.

· Jeśli instalowany jest zbiornik o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 – zachować trzeba 30 m odstępu od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń.

· Jeśli instalowany jest zbiornik o pojemności ponad 50 m3, podlega on indywidualnym regulacjom.

Rozporządzenie dopuszcza przy tym umieszczenie w odległości minimum 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych domów jednorodzinnych szamba betonowego. Nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej.

Czy budowa szamba wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Budowa bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, tj. szamb, wymaga dopełnienia pewnych formalności. Jeśli zbiornik nie ma 10 m3 pojemności, wystarczy go zgłosić do odpowiedniego urzędu władz powiatowych. Urząd ten ma 30 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu. W razie większych zbiorników należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W przypadku jednoczesnej budowy nowego domu i szamba przydomowego można umieścić oba obiekty w głównym wniosku o pozwolenie na budowę.

Jakie szambo przy wysokim poziomie wód gruntowych najlepiej zastosować?

Przy wysokim poziomie wód gruntowych na działce trzeba z uwagą wybrać zbiornik, który zastosujesz. Najlepsze jest szambo betonowe, które ma odpowiednią masę – jest ciężkie, solidne i trwałe, dlatego pozostanie na swoim miejscu nawet po opróżnieniu. Sprawdzi się na podmokłych terenach.

Czy można samodzielnie zrobić szambo?

Podejmując się samodzielnego wykonania szamba, musisz liczyć się z tym, że powinno ono być zbiornikiem bezodpływowym służącym do gromadzenia nieczystości ciekłych. Musi mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, a także szczelne przykrycie z zamykanym otworem, dzięki któremu można usuwać nieczystości. Szambo musi mieć też wyprowadzone co najmniej pół metra ponad poziom terenu odpowietrzenie. Teoretycznie można taki zbiornik zrobić samodzielnie, ale dla zadośćuczynienia przepisom, w tym tych o ochronie środowiska naturalnego, lepiej kupić gotowe szambo o zagwarantowanej przez producenta szamb szczelności.

Co jest potrzebne do odbioru szamba?

W przypadku budowy szamba do jego odbioru konieczne będzie posiadanie atestu higienicznego. To dokument przekazywany od producenta do dystrybutora zbiornika, a od niego klientowi.

Kiedy nie można mieć przydomowej oczyszczalni ścieków?

Wspominane rozporządzenie stanowi, że zbiorniki na nieczystości ciekłe, innymi słowy szamba, mogą być skutecznie stosowane tylko na działkach budowlanych, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Nie można ich wykorzystywać na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie czy zalewanie wodami opadowymi.

Są sytuacje, w których jedynym wyborem będzie szambo, nie zaś np. przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jej również nie zastosujesz tam, gdzie istnieje już sieć kanalizacyjna. Kiedy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wyklucza korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków, również nie można jej użyć. Nie wybudujesz jej na terenie o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, na obszarze objętym ochroną środowiska naturalnego czy tam, gdzie istnieje zagrożenie powodzią.