Program “Moja Woda” – dopłaty do zbiorników na deszczówkę

W Polsce rząd zachęca do korzystania z dobrodziejstwa, jakim jest deszczówka, czyli po prostu woda opadowa. Dzięki jej gromadzeniu na swoich posesjach w odpowiednich zbiornikach można uzyskać źródło wody służącej m.in. do podlewania ogrodu, czy realizowania różnych prac gospodarskich i nie tylko. Zakup i montaż zbiornika na deszczówkę może być zbyt kosztownym przedsięwzięciem, dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało program „Moja Woda”. Zasady dotyczące jego organizacji szczegółowo opisano na stronach rządowych. Zobacz, kto ma szansę na uzyskanie dopłaty do zbiorników na deszczówkę i jakie one same powinny być?

Podstawowe informacje o programie „Moja woda” – dofinansowanie do zbiorników na deszczówkę

Program priorytetowy „Moja woda” ma na celu zwiększenie ochrony zasobów wodnych i zminimalizowanie zjawiska suszy w Polsce. Kluczem do sukcesu ma tu być zwiększenie poziomu retencji wody deszczowej na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub rozpadowych, również za pośrednictwem rozbudowania zielono-niebieskiej infrastruktury.

Strategicznym celem opisywanego programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zachodzących zmian klimatycznych i zagrożeń naturalnych. Jest to zgodne ze „Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz z Polityką Ekologiczną Państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej.

Na czym polega program „Moja woda” w takim razie? Upraszczając nieco cele priorytetowe, można śmiało powiedzieć, że ma on zwiększyć infrastrukturę pozwalającą na gromadzenie wody opadowej i roztopowej w przydomowych zbiornikach – nawierzchniowych i podziemnych. Można więc uzyskać dotacje na zbiornik wody deszczowej. Jak uzyskać dofinansowanie jego zakupu?

Program „Moja woda” – dla kogo są przeznaczone dopłaty do zbiorników na deszczówkę?

Program „Moja woda” kierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na jakich znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie na zbiornik na deszczówkę program „Moja woda” rezerwuje także dla właścicieli nieruchomości gruntowych, gdzie dopiero planowana jest inwestycja lub rozpoczęła się budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z zastrzeżeniem, że obiekty te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty z programu „Moja woda”. Wniosek o dopłaty do zbiorników na deszczówkę można jednak złożyć wcześniej.

Warunkiem jest to, by oddanie do użytkowania nastąpiło albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie, albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia w takim przypadku.

Na czym polega program „Moja woda”

Uczestnicy programu rządowego „Moja woda” mają szansę otrzymać dofinansowanie zakupu, dostawy, montażu, budowy, uruchomienia i instalacji:

  • do zebrania wód opadowych, w tym roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, np. z dachów, w formie łapaczy, wpustów, odwodnienia liniowego;
  • przewodów odprowadzających wody opadowe bez orynnowania,
  • do retencjonowania wód opadowych i rozpadowych w zbiornikach;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie, w postaci rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych, studni chłonnych, drenażu, ogrodów deszczowych;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach, w postaci zielonych dachów;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych w tym roztopowych, w postaci pomp, filtrów, przewodów, zraszaczy, sterowników, centrali dystrybucji wody, innych instalacji, które umożliwiać będą zagospodarowanie wody opadowej.

Jakie zbiorniki na deszczówkę będą wliczane do wydatków kwalifikowanych w programie „Moja woda”? Mogą to być pojemniki podziemne i nadziemne, a także oczka wodne. Do grona takich wydatków można zaliczyć koszty zakupu komponentów będących trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystywania wód opadowych i roztopowych oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Warunkiem uzyskania dotacji z programu „Moja woda” jest to, by sumaryczna pojemność zbiornika lub zbiorników, które stanowią koszt kwalifikowany, wynosiła minimum 2 m3.

Ile wynoszą dopłaty do zbiorników na deszczówkę?

Jeśli planujesz uzyskać dofinansowanie z programu „Moja woda”, sprawdź, ile wyniosą maksymalne dopłaty, jakie wypłacane są dla zakupu i instalacji zbiorników na wodę. Dofinansowanie do zbiorników może być udzielone w kwocie nie większej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na pojedyncze przedsięwzięcie. Koszty te muszą być poniesione po 1 czerwca 2020 roku. Okres trwałości przedsięwzięcia powinien wynosić 3 lata od daty jego zakończenia.

Program „Moja woda” – krok po kroku jak starać się o dofinansowanie?

Osoby spełniające warunki programu rządowego „Moja woda” mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu i instalacji zbiorników na deszczówkę. Należy przy tym przygotować odpowiednie dokumenty, jakie wskazują instytucje rozdysponowujące środki w programie. Wniosek PDF pobrany ze strony rządowej, a następnie wypełniony należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Najłatwiej uzyskać ten i inne dokumenty po zarejestrowaniu się na Portalu Beneficjenta. Tam można pobrać wniosek z zakładki „Oferta Funduszu -> Programy i Konkursy”. Następnie trzeba go wypełnić zgodnie z istniejącą instrukcją.

Można sprawdzić, czy wszystko jest w porządku dzięki kliknięciu w prawym górnym rogu elektronicznego wniosku „Weryfikacja formularza”. Jeśli żadne pole nie wyświetla się na czerwono, status wniosku jest poprawny. Wystarczy zapisać go na dysku i taką jego wersję za pomocą skrzynki podawczej PDF na swoim koncie w Portalu Beneficjenta wykorzystać do ubiegania się o dofinansowanie.

Wysyłkę możesz zrealizować za pomocą Profilu Zaufanego. Ewentualnie wydrukuj wniosek, podpisz go i złóż osobiście w Funduszu.